Meny X
Pharm Solutions. Viagra. UK.
Språk
Valuta
Generic Zudena (Udenafil)
Zudena
Udenafil används för behandling av erektil dysfunktion (impotens) och symptom av godartad prostataförstoring (förstorad prostata).
100mg x 4tabletter $65.99
( $16.50 per piller )
Lägg Till I Kundvagn
100mg x 8tabletter $114.99
( $14.37 per piller )
Lägg Till I Kundvagn
100mg x 16tabletter $216.99
( $13.56 per piller )
Lägg Till I Kundvagn
100mg x 32tabletter $415.99
( $13.00 per piller )
Lägg Till I Kundvagn
100mg x 64tabletter $791.99
( $12.37 per piller )
Lägg Till I Kundvagn
100mg x 92tabletter $1084.99
( $11.79 per piller )
Lägg Till I Kundvagn
Produktbeskrivning

Användning


Udenafil är ett terapeutiskt läkemedel som används för att förbättra erektil funktionen genom interaktion med fosfodiesteras typ 5 (PDE5) enzym. Udenafil har unika egenskaper, med en T max av 1.0-1.5 h och en T 1/2 av 11-13 timmar (verkar relativt snabb och lång verkningstid). På grund av detta används Udenafil enstaka gånger samt med schemalagda doser. Udenafils effektivitet och tolerans har utvärderats i flera studier. De senaste och fortsatta studier har demonstrerat Udenafils positiva verkan med båda dosregimerna. Udenafil på  behandlingsschema eller enstaka doser är effektivt och tolererbart, men fler studier behövs för patienter av annan etnisk bakgrund och med komorbida sjukdomar som diabetes mellitus, högt blodtryck samt godartad prostataförstoring.


 


Dosering och anvisning  


Zudena tas innan, oavsett måltid.


Rekommenderad dos - 100 mg, som intas 30 minuter innan förväntad sexuell aktivitet.
Dosen kan ökas till 200 mg efter individuell effekt och tolerans.


Den maximala rekommenderade användningsfrekvensen – 1 gång per dag.


Bryt eller dela ej en Zudena tablett. Svälj den hel.


 


Försiktighetsåtgärder


Sexuell aktivitet är en potentiell risk för patienter med hjärt-kärlsjukdom, så behandling av erektil dysfunktion, inklusive användning av Udenafil för män med hjärtsjukdomar, där sexuell aktivitet inte rekommenderas. Patienter med obstruktion av blodflöde från vänster hjärtkammare (aortastenos) kan vara mer känsliga för effekten av vasodilaterare, inklusive inhibitorer av PDE. Trots avsaknaden av kliniska prövningar av fall med långvariga erektioner (längre än 4 timmar) samt priapism (smärtsam erektion som varar mer än 6 timmar), är sådana händelser ovanliga när det kommer till denna typ av mediciner. I händelse om en erektion varar i mer än 4 timmar (oavsett smärta), bör patienten söka medicinsk hjälp omedelbart. Om priapism inte behandlas snabbt kan det leda till bestående skador av svällkropparna och erektil funktion. Lista över följande personer  som måste använda Zudena med extra försiktighet: Patienter med okontrollerad hypertoni (blodtryck > 170/100 mm Hg.), hypotension (blodtryck <90/50 mmHg; Patienter med ärftliga degenerativa sjukdomar i näthinnan (inklusive retinitis pigmentosa, proliferativ diabetesretinopati); Patienter som har genomgått stroke, hjärtinfarkt eller bypassoperation inom de senaste 6 månaderna; Patienter med svår lever- eller njurfunktion; förekomsten av medfött långt QT-syndrom, eller en ökning av QT-intervallet som ett resultat av droganvändning; anlag för priapism; patienter med anatomisk deformation av penis, penis implantat; sexuell aktivitet hos patienter med sjukdomar i det kardiovaskulära systemet, såsom instabil angina eller angina vid sexuellt umgänge, kronisk hjärtsvikt (II-IV funktionsklass NYHA klassificering), som utvecklats under de senaste 6 månaderna, okontrollerade hjärtrytmrubbningar, - bör alla ta hänsyn till de potentiella riskerna för komplikationer; vid behandling av Udenafil och CCB, alfablockerare eller andra blodtryckssänkande läkemedel – som kan medföra ytterligare minskning av SBP och DBP med 7-8 mmHg.


Enligt registrerade indikation är läkemedlet inte är avsett för användning av kvinnor.


Läkemedlet är inte avsedd att användas av personer under 18 år.


 


Kontraindikationer


Använd inte Udenafil i kombination med andra behandlingar mot erektil dysfunktion. Överkänslighet mot någon komponent av läkemedlet; Användning av nitrater och andra medel av kväveoxid. Ta inte Udenafil om du använder nitrat läkemedel för bröstsmärtor eller hjärtproblem. Detta inkluderar nitroglycerin, isosorbiddinitrat och isosorbidmononitrat. Nitrater finns också i vissa droger såsom amylnitrit eller nitrit ("poppers"). Intag av Udenafil tillsammans med en nitrat medicin kan orsaka plötslig och allvarlig minskning av blodtryck.


Effekter på förmågan att köra fordon eller sköta maskiner. Innan du hanterar utrustning och fordon måste patienterna veta hur de reagerar på användningen av Zudena.


 


Möjliga biverkningar


Sök akut medicinsk hjälp om du visar tecken på en allergisk reaktion mot Udenafil: nässelfeber, andningssvårigheter, ditt ansikte, läppar, tunga eller svalg svullnar.


Sluta använda Zudena och sök akut medicinsk hjälp om du uppvisar: hjärtklappning, långvarig erektion, rodnad, yrsel med ögonsmärta , ökat tårflöde, nästäppa, huvudvärk.


Det finns ingen forskning om dess biverkningar för män över 71 år.


Det finns inga biverkningar på spermakvalitet.


Om du märker någon av dessa biverkningar eller andra som inte nämnts ovan – kontakta din läkare genast.


 


Läkemedelsinteraktion


Rådgör med din läkare innan användning av Udenafil. Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner samt medicin som du börjat eller slutat använda, i synnerhet:


- Hämmare av cytokrom P450 isoenzym CYP3A4 (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, indinavir, cimetidin, erytromycin, grapefruktjuice) kan öka effekten av Udenafil.


- Ketokonazol (400 mg) ökar biotillgängligheten av Udenafil (100 mg) med nästan två gånger (212%) och 0,8-faldig (85%), respektive.


- Ritonavir och indinavir ökar väsentligt effekterna av Udenafil.


- Dexametason, rifampin och antiepileptika läkemedel (karbamazepin, fenytoin och fenobarbital) kan öka metabolismen av Udenafil, så gemensam användning av ovanstående läkemedel försvagar effekten av Udenafil.


- Samtidig användning av Udenafil (30 mg / kg oralt) och nitroglycerin (2,5 mg / kg en gång, v / v) visade inte någon effekt på farmakokinetiken för Udenafil i experimentella studier, men samtidig användning av nitroglycerin och Udenafil rekommenderas inte på grund av möjligt sänkt blodtryck.


- Udenafil och droger från gruppen alfablockerare är vasodilator, därför, i samtidig användning bör minimidoser tas.


 


Missad dos


Om Zudena används vid behov, kommer du sannolikt inte vara på ett doseringsschema. Den maximala rekommenderade dagliga dosen är - 1 gång per dag.


 


Överdos


Symptom: med en enkel dos av läkemedlet i en dos av 400 mg var biverkningarna jämförbara med de som observeras vid användandet av Udenafil vid lägre dos, men förekom oftare.


Behandling: symptomatisk. Dialys påskyndar inte elimineringen av Udenafil.


Om du tror att du har använt för mycket av Zudena – sök akut medicinsk vård eller ring 112.


 


Förvaring


Förvara Zudena på en torr, mörk plats med en temperatur inte högre än 86 ° F (30 ° C). Förvara inte läkemedel i badrummet. Förvara alla läkemedel oåtkomligt för barn och husdjur.


 


Avtal

 

Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.